คริสตจักรนิมิตใหม่

รายการวันอาทิตย์

 • นิเวศอธิษฐาน
  08:00 - 09:00
 • รวีวารศึกษา
  09:15 - 10:15
 • นมัสการ
  10:30 - 12:00
 • รายการระหว่างสัปดาห์

 • วันพุธ - ชั้นเรียนพระคัมภีร์ (ศจ.พงษ์ศักดิ์)
  18:00 - 20:00
 • Copyright (C) 2012 in NVBC / Design by Tri-meg / Developed by Cutiesheep