คริสตจักรนิมิตใหม่

คริสตจักรนิมิตใหม่ ตั้งใจจะเป็น

คริสตจักรที่นมัสการพระเจ้า ด้วยจิตวิญญาณและความจริง อย่างเต็มใจและยินดี
คริสตจักรที่เตรียมธรรมิกชน ให้เป็นคนรับใช้ (ผู้นำ) ตามของประทานของแต่ละคน
คริสตจักรที่ส่งเสริมให้สมาชิก มีการนมัสการและอบรมบุตรหลาน ตามวิถีทางของพระเจ้า ภายในครอบครัวของตน
คริสตจักรที่กระตือรือร้น ในการศึกษาพระวจนะของพระเจ้า และนำไปปฏิบัติใช้ในชีวิต
คริสตจักรที่ประกาศพระกิตติคุณในทุกที่ ด้วยการเป็นพยานส่วนตัว
คริสตจักรที่กระตือรือร้น ในการเยี่ยมเยียนและติดตามผล และเพิ่มพูนขยายเป็นคริสตจักรลูกต่อไป
คริสตจักรที่สอนสมาชิก ให้รู้จักการเข้าเฝ้าพระเจ้า ด้วยการอธิษฐานและนมัสการประจำวัน
คริสตจักรที่สอนสมาชิก ให้รู้จักและสามารถศึกษาพระคัมภีร์ด้วยตนเอง
คริสตจักรที่สอนสมาชิก ให้มีรากฐานของหลักข้อเชื่อของคริสเตียนอย่างถูกต้อง
คริสตจักรที่สอนสมาชิก ให้มีหลักการในการดำเนินชีวิตในสังคมอย่างเหมาะสม
คริสตจักรที่โน้มนำสมาชิก ให้ได้รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ โดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์
คริสตจักรที่เสริมสร้างสมาชิก ให้สามารถสร้างสาวก และออกไปเกิดผลดี

Our visions is...

To be a church that worships God in spirit and in truth.
To be God’s people to serve according to their spiritual gifts.
To be a church that promotes family devotion.
To be enthusiastic in studying the Word of God and pursuing its application.
To be willing to share the Gospel in every place with every person.
To go out to visit and follow up with new believers so that new daughter churches will be planted.
To teach all members how to practice their own devotional time.
To teach all members how to study the Bible by themselves.
To teach each member the sound doctrines of christianity.
To teach proper principles of social living.
To be a church that edifies her members until each one is transformed by the power of the Holy spirit.
To be a church that produces fruitful disciples.
Copyright (C) 2012 in NVBC / Design by Tri-meg / Developed by Cutiesheep